Op deze pagina wordt al het nieuws getoond omtrent de aanbesteding van het busvervoer in Groningen en Drenthe en de overgang van het busvervoer van Arriva naar Qbuzz (dus niet het kleinschalig vervoer). De nieuwste berichten staan onderaan de pagina.

QBUZZ GAAT VOOR GRONINGEN EN DRENTHE

Landsnieuwste vervoersbedrijf Qbuzz heeft sinds het ingaan van de nieuwedienstregeling in december succes in Friesland en Rotterdam. Er zijnvrijwel geen klachten over de nieuwe vervoerder. De volgende stap voorQbuzz is het proberen te behalen van de concessies in Groningen enDrenthe.

Er rijden al bussen van Qbuzz vanuit Friesland naar onder andereAssen en Smilde. Ook Norg wordt aangedaan door het nieuwe busbedrijf.De concessie Groningen en Drenthe lijkt men een volgende, logische stap.

 

DRIE BEDRIJVEN BIEDEN OP BUSVERVOER

Drievervoersbedrijven hebben bij het OV-bureau Groningen Drenthe geboden ophet busvervoer in Groningen en Drenthe, wat nu nog wordt uitgevoerddoor Arriva en Connexxion. De winnaar mag vanaf 15 december hetbusvervoer in Groningen en Drenthe gaan uitvoeren.

Arriva, Connexxion en Qbuzz hebben geboden op het busvervoer. Van degrote busbedrijven heeft alleen Veolia niet geboden op het vervoer.

Drie Qliner-diensten worden uitbesteed aan een andere partij. Hetgaat hier om de lijnen tussen Groningen en Emmen, Groningen en Drachtenen Emmen en Hoogeveen. Hierop hebben Arriva, Connexxion entouringcarbedrijf Lanting Reizen uit Klazienaveen geboden.

Naast bovenstaande aanbestedingen zijn er ook nog aanbestedingen watbetreft het kleinschalig openbaar vervoer op het platteland. Dit wordtlater dit jaar aanbesteed in combinatie met het speciaal vervoer.

 

FNV BONDGENOTEN VINDT AANBESTEDING TE LANG DUREN

Vakbond FNV Bondgenoten vindt dat de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe schandalig lang duurt.

In de aanbesteding wordt bepaald wie de komende jaren het busvervoerin Groningen en Drenthe mag gaan verzorgen. De winnaar van dezeaanbesteding zou midden maart al bekend gemaakt worden, maar isinmiddels uitgesteld tot volgende week. FNV Bondgenoten is hier nietblij mee omdat men denkt dat de buschauffeurs nu niet weten waar ze aantoe zijn.

Ook vervoersbedrijven zitten met spanning te wachten op de uitslag:"Natuurlijk zijn we super benieuwd naar de uitslag. Het OV-bureauGroningen Drenthe houdt de spanning erin. Volgens het spreekwoord moeteen broedende kip niet worden gestoord. Nu willen wij het OV-bureauniet met een kip vergelijken, maar we hopen wel op een mooi paasei. Wedenken, ondanks de uitstellingen, gewoon op tijd aan de eisen die hetOV-bureau worden gesteld te kunnen voldoen", aldus een woordvoerder vankandidaat Connexxion.

Bij concurrent Qbuzz, die zich ook heeft ingeschreven, heerst verbijstering: "Wij zijn verbaasd over het uitstellen van het gunningsbesluit. We hebben er echter vertrouwen in dat het OV-bureau volgens de uitkomst van het gunningsmodel binnenkort een goed besluit zal nemen. Wij wachten dan ook met het geven van nadere informatie, totdat het OV-bureau een besluit heeft genomen."

 

QBUZZ WINT AANBESTEDING GRONINGEN – DRENTHE


Zo moeten de bussen in Groningen er vanaf december uit gaan zien

V
ervoersmaatschappij Qbuzz heeft de aanbesteding voor de concessiestad Groningen en Groningen-Drenthe gewonnen. Zij zullen vanaf decemberhet busvervoer in Groningen en Drenthe gaan uitvoeren. Dat heeft hetOV-bureau Groningen Drenthe vanmiddag bekend gemaakt op eenpersconferentie.

Qbuzz zal de concessie overnemen van Arriva. Toch zal Arriva niethelemaal verdwijnen, aangezien Arriva Touring op de Qliner-lijnen 305,314 en 327 zal gaan rijden. De overige Qliners zullen wel overgaan naarQbuzz.

De bussen van Qbuzz krijgen een informatiescherm met actuelereisinformatie. Daarnaast zullen grote haltes waarschijnlijk uitgerustworden met grote vertrektijd-borden. Alle ritten zullen wordenuitgevoerd met eigen standaard lijnbussen, wat betekent dat touringcarsvan verschillende touringcarbedrijven als versterkingsrit uit hetGroninger en Drentse straatbeeld zullen verdwijnen. Qbuzz zal zorgenvoor zeer schone bussen, die milieuvriendelijker zijn dan deminimumeisen die door het OV-bureau gesteld werden.

Nu de GD-concessie (Qbuzz) en HOV-concessie (Arriva Touring) gegundzijn, kan de gunning van het gemeentelijk doelgroepenvervoer enkleinschalig openbaar vervoer doorgang vinden. De andere inschrijverskunnen in de komende zes weken bezwaar maken tegen het gunningsbesluit,waarna definitief wordt besloten welke vervoerder het busvervoer krijgt.

 

QBUZZ BLIJ MET GUNNING CONCESSIE

VervoersbedrijfQbuzz is blij na de gunning van de busconcessie Groningen – Drentheafgelopen donderdag, waarin zij winnaar werden. "We zijn er heel blijmee, want het is de grootste concessie van Nederland", zegtQbuzz-directeur Rob van Holten tegenover OV Nieuws uit Groningen.

"Wij zijn heel trots op het verwerven van Groningen en Drenthe. Hetis extra speciaal voor mij, want ik ben geboren in Groningen."

"Wij gaan het vervoer onder andere verbeteren doorspiksplinternieuwe bussen in te zetten op elk moment, dus ook tijdensde spits. Spitsreizigers zijn namelijk onze trouwste klanten en zijverdienen ook een nieuwe, volwaardige bus. Wij willen die ook aan zegeven, dus rijdt er straks in plaats van elke tien minuten een extratouringcar een extra nieuwe bus."

"We kunnen er nog niks over zeggen of er lijnen worden gewijzigd.Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het lijnennet,zoals dat zo mooi heet, maar hun kennende komen ze met een goedlijnennet", aldus een blije Van Holten tegen OV Nieuws uit Groningen.

Qbuzz zal vanaf 13 december in het straatbeeld van Groningen en Drenthe te zien zijn.

 

ARRIVA GAAT NAAR DE RECHTER

VervoersmaatschappijArriva heeft besloten naar de rechter te stappen om bezwaar te makentegen het gunningsbesluit van het OV-bureau Groningen Drenthe voor debusconcessies in Groningen en Drenthe.

Arriva vermoedt dat de aanbestedingsprocedure niet correct isverlopen. Qbuzz won vorige maand voor een tijdsduur van zes jaar deconcessies in Groningen en Drenthe.

 

"QBUZZ KRIJGT GEHEIME STEUN VAN NS"

Qbuzz,de vervoerder die vanaf december het busvervoer in Groningen en Drenthezal gaan verzorgen, krijgt geheime steun van de NS. Dit schrijftdagblad De Telegraaf in haar krant.

Er bestond de laatste tijd bij concurrende busbedrijven al hetvermoeden dat Qbuzz in het geheim financieel gesteund werd door de NS,maar volgens Qbuzz-directeur Rob van Holten zouden de NS in de praktijkniets te maken hebben met Qbuzz.

In een geheime brief van de provincies Groningen en D
renthe staatdat de NS financieel garant staan voor Qbuzz. „Qbuzz heeft voor definanciële draagkracht een beroep gedaan op een van haar aandeelhoudersNS Internationaal”, staat er te lezen.

Volgens een woordvoerder van de NS, springt NS Internationaal bij inhet geval er iets bij Qbuzz misgaat. Maar volgens NS is dat een eis vande provincies, en is daar zodoende niks mis mee. Directeur Van Holtenvan Qbuzz verklaart tegenover De Telegraaf: "NS staat niet garant vooronze leningen, maar wel voor ons als we mochten omvallen.”

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot gaat woensdag tijdens een debat metminister Camiel Eurlings, van Verkeer en Waterstaat eisen dat deaanbesteding voor het busvervoer in Groningen en Drenthe wordtteruggedraaid. Hij vindt dat Qbuzz moet worden uitgesloten van deaanbestedingen voor Groningen en Drenthe. Volgens Aptroot gaan ook deNS in de fout, want die zouden volgens hem tot 2011 helemaal geennevenactiviteiten mogen ondernemen.

Qbuzz won eind mei de aanbestedingen voor het busvervoer inGroningen en Drenthe. De concessie heeft een waarde van achthonderdmiljoen euro.

 

"OBUZZ VOLDOET AAN DE EISEN UIT HET BESTEK"

Qbuzzvoldoet volledig aan de eisen uit het bestek van de aanbestedingen voorhet busvervoer in Groningen en Drenthe. Dit zegt het OV-bureauGroningen Drenthe tegen OV Nieuws uit Groningen.

Volgens een artikel uit De Telegraaf van afgelopen maandag, zouQbuzz geheime steun van de NS krijgen, die negenenveertig procentaandelen in het busbedrijf hebben. Dit zou volgens Tweede KamerlidCharlie Aptroot van de VVD onacceptabel zijn. Zodoende gaat hijwoensdag in gesprek met minister Camiel Eurlings van Verkeer enWaterstaat.

"Er is geen sprake van een geheime constructie. Qbuzz voldoetvolledig aan de eisen die in het bestek zijn gesteld. We verwachtendaarom ook niet dat het artikel en de daarop volgende kamervragengevolgen voor het OV-bureau en de aanbesteding zullen hebben", alduswoordvoerster Noriko Namba van het OV-bureau.

Qbuzz won in mei de aanbesteding voor het busvervoer in Groningen enDrenthe. Het is de bedoeling dat Qbuzz vanaf 13 december het busvervoeroverneemt.

 

TWEEDE KAMER WIL CONNECTIE QBUZZ EN NS ONDERZOEKEN

De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek starten naar de connectie die de NS en Qbuzz hebben.

Naar aanleiding van de aanbesteding van het busvervoer in Groningenen Drenthe, gewonnen door Qbuzz, is gebleken dat de NS financieelgarant staan als er iets misgaat bij Qbuzz. Volgens VVD-kamerlidCharlie Aptroot zou het gaan om geheime steun van de NS.

Uit het onderzoek moet nu blijken of Qbuzz geheime financiële steunkrijgt van de NS. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat Qbuzz zich lagerin heeft kunnen schrijven op de aanbesteding dan de concurrenten doordeze financiële steun.

ARRIVA-MONTEURS VREZEN VOOR HUN BAAN

Monteursvan vervoersmaatschappij Arriva zijn bang om hun baan kwijt te raken.Bij Qbuzz, het bedrijf wat de busconcessie in Groningen en Drentheoverneemt, zou geen plaats voor alle monteurs zijn.

Qbuzz is van plan om bussen te leasen. Dat kan ervoor zorgen dat dewerkplaatsen die Arriva nu gebruikt, worden opgeheven. In totaal werkenop deze werkplaatsen ongeveer vijfenveertig monteurs. De monteurszullen nu of gedetacheerd worden of ander werk moeten accepteren.

Vakbond FNV Bondgenoten vreest echter ook dat er ontslagen zullenvallen. Daarom gaan de vakbond en de ondernemingsraad van Arrivawoensdag in gesprek met de directie van Qbuzz.

MONTEURS ARRIVA HOUDEN BAAN BIJ QBUZZ

Demonteurs, die nu nog voor Arriva in Groningen en Drenthe werken, zijnook bij Qbuzz verzekerd van hun baan. Dat zegt de directie van Qbuzztegen RTV Noord.

Vakbond FNV Bondgenoten was bang dat de monteurs hun baan zoudenkwijtraken, omdat Qbuzz haar bussen gaat leasen. Volgens de directievan Qbuzz kunnen de monteurs nu echter aan de slag bij de diversegaragebedrijven waarvan de bussen worden geleased. Zij kunnen daar dande bussen repareren en zich ontfermen over het klein onderhoud.

Bestuurder Ed van Eijbergen van FNV Bondgenoten is echter bang datde monteurs nu werk krijgen wat ze niet zien zitten en in eersteinstantie niet voor hadden gekozen.

QBUZZ LANCEERT SPECIALE GRONINGEN – DRENTHE-WEBSITE

VervoerderQbuzz, die vanaf 13 december het busvervoer in Groningen en Drenthegaat uitvoeren, heeft in aanloop naar 13 december een speciale websitegelanceerd om reizigers en personeel te informeren.

Er bestaat grote onrust onder het huidige Arriva enConnexxion-personeel. Zij gaan per 13 december over naar de nieuwevervoerder en weten in enkele gevallen niet waar ze aan toe zijn. Op denieuwe website legt Qbuzz nu uit wat voor gevolgen er voor elke groeppersoneel bestaan.

De website is te vinden op www.qbuzz-gd.nl en zal regelmatig geupdated worden.

QBUZZ RIJDT NIET DIRECT MET NIEUWE BUSSEN


Deze bussen zullen in december nog niet te zien zijn

Qbuzz, de vervoerder die medio december het busvervoer in Groningenen Drenthe zal overnemen, zal bij het begin van de concessie nietdirect met nieuwe bussen rijden. De oorzaak hiervan is de door Arrivaaangespannen rechtszaak omtrent het concessiebesluit.

Arriva vermoedt dat het gunningsbesluit niet juist is verlopen, enheeft daarom een rechtszaak aangespannen. De rechter zal de zaakbehandelen op 21 augustus en vervolgens een aantal weken later eenbesluit nemen. Op basis hiervan zal het OV-bureau Groningen Drenthebesluiten aan wie het busvervoer definitief gegund wordt.

Omdat er voor Qbuzz geen garanties zijn, wacht men met hetaanschaffen van nieuwe bussen. De nieuwe bussen kunnen dan echter nietvoor 13 december, wanneer de concessie ingaat, geleverd worden. Gevolgis dat er de eerste maanden met oudere bussen wordt gereden.

AANBESTEDING ONDERZOCHT DOOR NMA

DeNederlandse Mededingingsautoriteit, oftewel de NMa, gaat deaanbestedingsprocedure van het busvervoer in Groninge
n en Drentheonderzoeken.

Staatssecretaris Huizinga schrijft dat in een brief aan de TweedeKamer. Naast de NMa gaat ook de rechter in september een oordeel vellenover de aanbesteding, omdat Arriva, één van de verliezendevervoersmaatschappijen, een rechtszaak heeft aangespannen.

Het busvervoer is voorlopig gegund aan Qbuzz. Het bedrijf kwameerder al in moeilijkheden wat betreft het rijden met nieuwe bussenvanaf de eerste dag van de concessie, omdat de door Arriva aangespannenrechtszaak ervoor zorgt dat het OV-bureau Groningen Drenthe hetdefinitieve gunningsbesluit moet uitstellen. Zo lang er nog geendefinitief besluit over de gunning is genomen, schaft Qbuzz geen nieuwebussen voor Groningen en Drenthe aan.

QBUZZ MAG DEFINITIEF BUSVERVOER VERZORGEN

VervoersorganisatieQbuzz mag vanaf 13 december definitief het busvervoer in Groningen enDrenthe gaan verzorgen. Dit heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald.

De huidige vervoerder, Arriva, had een rechtszaak aangespannen tegenhet gunningsbesluit van het OV-bureau Groningen Drenthe. Zij gunden hetvervoer eind mei aan Qbuzz omdat zij volgens het OV-bureau de besteprijs-kwaliteitsverhouding boden.

Arriva was van mening dat de aanbestedingsprocedure niet volledig opjuiste wijze is verlopen. De rechter was het hier niet mee eens enheeft vrijdag in de rechtbank Qbuzz in het gelijk gesteld.

CHAUFFEURS MOGEN ZELF BEDRIJF KIEZEN

Qbuzz,de nieuwe busvervoerder voor Groningen en Drenthe, neemt alle 630buschauffeurs van Arriva binnen Groningen en Drenthe over. Daarnaastmogen chauffeurs zelf kiezen voor welke vervoerder binnen de concessiezij aan de slag gaan. Dit is gebleken uit een artikel 40-overleg tussenArriva en Qbuzz.

Het artikel 40-overleg moet volgens de Wet Personenvervoer 2000 bijelke concessieovergang uiterlijk een maand na de gunning plaatsvindentussen de oude en nieuwe concessiehouder en de vakbonden. Uit hetoverleg is gebleken dat alle chauffeurs die op 22 september in dienstwaren voor Arriva, worden overgenomen door Qbuzz. Daarnaast mogenchauffeurs vrijwillig overstappen naar Arriva Touring (die een aantalQliners gaat rijden) of een taxibedrijf (die de concessies voorkleinschalig vervoer gaan uitvoeren) met rechtsbescherming.

De betreffende chauffeurs zullen per brief verder worden ingelichtdoor Qbuzz. Chauffeurs van Connexxion (concessie Zuid-Oost Drenthe)moeten nog even geduld hebben; het artikel 40-overleg tussen Qbuzz enConnexxion begint volgende week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *